Інформація для авторів

Статті приймаються в електронному вигляді на адресу збірника article@uvr.in.ua.

 

Вимоги до оформлення статей:

 1.  
 • у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;
 • через рядок (у називному відмінку, виділити жирним прямим) прізвище та ім’я, науковий ступінь, учене звання, місце роботи автора;
 • через рядок (по центру великими літерами, виділити жирним) НАЗВА СТАТТІ;
 • через рядок анотація мовою статті (рекомендований обсяг не більше 500 друкованих знаків), яка вміщує характеристику основної теми, проблематики та мету роботи з її результатами, представленими у статті;
 • ключові слова (не менше 3);
 • через рядок – анотація англійською мовою: прізвище та ім’я автора, назва статті, текст анотації, ключові слова. Зразок:

Serhii Kot

Position of the Great Britain in Diplomatic Affairs of Colonel Yevhen Konovalets

Current article highlights the Col. Yevhen Konovalets and OUN's diplomatic efforts in frames of cooperation with the government of Great Britain. Collected in this article is the data about the British society's support for the Ukrainian nation-building efforts, and the foundation of English-Ukrainian committee.

Keywords: Yevhen Konovalets, OUN, Great Britain, English-Ukrainian committee.

 • через рядок текст статті.

 1. Текст статті набирати шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, через півтора інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Об’єм матеріалу не менше 0,5 друк. аркуша.

Текст повинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження;
 • перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
 1. До тексту статті додати фото автора (обов’язкове) та ілюстрації у форматі tiff або jpeg. з відповідними підписами окремим файлом у форматі Word.
 1. Посилання на літературу і джерела. Вказівка на посилання робиться в тексті шляхом проставляння наскрізного порядкового номера, після відповідного слова в тексті. Посилання здійснюються лише автоматично з використанням опції «Вставка – Посилання («Ссылка») – Виноска («Сноска»)» з параметрами: кінцева виноска, формат «1,2,3…», до всього документу. Виноски друкуються меншим шрифтом (зазвичай кегль 10) і через мінімальний міжрядковий інтервал (інтервал 1). Наприклад[1]. Використання системи «ручних» посилань на кінцевий список літератури з квадратними дужками не допускається.

Приклади оформлення джерел та літератури:

Монографії, статті:

Соляр І. Українське національно-демократичне об’єднання: перший період діяльності (1925—1928). — Львів : НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 1995. — 72 с.

Дорошенко В. «Просвіта»: її заснування і праця: короткий історичний нарис. — Філадельфія: [б. в.], 1959. — 102 с.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Пер. з фр. Р. Осадчука. — Париж; Нью-Йорк; Львів: Наукове товариство імені Т. Шевченка у Львові, 1993. — 659 с.

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [Авт. тексту В. Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

Pasztor M. Problem wojny prewencywnej w raportach dyplomatów begijskich z lat 1933—1934 // Międzymorże. Polska i kraje Europy środkowo-wschodniej. XIX—XX wiek. — Warszawa: Instytut historii PAN, 1995. — S. 318.

Torzecki R. Kwestia ukraińska w polityce ІІІ Rzeszy. 1933—1945. — Warszawa: Książka i Wiedza, 1972. — S. 114.

 

Періодичні видання, статті, частини книги:

Свобода. — 1933. — Ч. 8. — 26 лютого.

Макарушка Л. Іде новии лад // Шлях Нації. — 1935. — Ч. 1. — 1 травня. — С. 22—26.

Шміґель М. Український Легіон Романа Сушка. Напад зі Словаччини на Польщу (1939) / Міхал Шміґель // Український визвольний рух / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Центр досліджень визвольного руху; відп. ред. В. В’ятрович. – Львів:  2007. – Зб. 11. – С. 81–93.

Вєдєнєєв Д. Зародження спеціальних служб руху українських націоналістів (1920—1930 рр.) // Пам'ять століть. — 2001. — № 4. — С. 109—116.

Кугутяк М. В. Українське національно-демократичне об’єднання і політичний конфлікт 1931-1933 рр. // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія / [Гол. ред. М. Кугутяк]. — Івано-Франківськ : Плай, 2000. — Вип. ІІІ. – С. 79—90.

Ляхович Є. Діяльність ОУН в Лондоні в 1933—1935 роках // Євген Коновалець та його доба. — Мюнхен: Видання фундації ім. Євгена Коновальця, 1974. — С. 907—925.

Швагуляк М. Українська політична еміграція в Німеччині у 30-х роках ХХ ст. // Українська еміграція. Історія та сучасність. Матеріали міжнародних наукових конференцій, присвячених 100-річчю еміграції українців до Канади / Упоряд. Ю. Сливка. — Львів, 1992. — С. 327.

 

Збірники документів:

Мілена Рудницька. Статті. Листи. Документи: зб. докум. і матеріалів про життя, суспільно-політичну діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької / Упоряд. М. Дядюк. — Львів: Вид-во Отців Василіян «Місіонер», 1998. — 884 c.

Історія української культури: у 2 т. / НАН України. — К.: Наукова думка, 2001. — Т. 1: Українська культура XIII — першої половини XVII століть. — 848 с.

Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів / Редкол. В. Верига та ін. Т. 2. Ч. 2. Листування Є. Коновальця з Д. Андрієвським / [упоряд: Ю. Чеченко, наук. ред. Н. Миронець]. – К.: Вид-во Олени Теліги, 2007. – 535 с.

Dokumenty z dziejow polskiej polityki zagranicznej. 1918—1939: w 2 t. T. II. 1933—1939 / Pod red. naukową T. Jędruszczaka i M. Nowak-Kiełbikowej. — Warszawa: «Pax», 1996. — S. 32—33.

 

Збірники матеріалів конференції:

Кучерепа М. Українська проблема в політиці ІІ Речі Посполитої і в концепціях та діях українських політичних сил у міжвоєнний період // Україна — Польща : важкі питання, (Варшава, 26-28 квітня 2005 року). — Варшава : Тирса, 2006. – Т. 10. – С. 155—190. – (Матеріали ХІ Міжнародного семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни»).

 

Архівні матеріали:

Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі — ГДА СБ України). — Ф. 13 («Документи німецької імперської канцелярії, кі характеризують злочинний зв'язок українських націоналістів з так званим зовнішньополітичним відділом НСДАП фашистської Німеччини в 1938–1939 рр.»). — Спр. 372. — Т. 34. — Арк. 73.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі — ЦДАBО України). — Ф. 4628 («Колекція трофейних документів про співробітництво українських націоналістів і керівників УПА з німецько-фашистськими окупантами»). — Оп. 1. — Спр. 10. — Арк. 26.

Державний архів Івано-Франківської області (далі — ДАІФО). — Ф. 2 («Станіславівське воєводське управління»). — Оп. 1. — Спр. 956. — Арк. 22.

Центральний державний історичний архів України у Львові (далі — ЦДІА України у Львові). — Ф. 309 («Наукове товариство імені Шевченка»). — Оп. 1. — Спр. 2622. — Арк. 86.

 

Автореферат дисертації:

Керецман Н. Культурні зв’язки українського, чеського та словацького народів в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст.: Автореф. дис. канд. іст. наук / Ужгород. держ. ун-т. —Ужгород, 1992. — 21 с.

 

Дисертації:

Невінчана І. О. Освітня діяльність української інтелігенції в контексті загальноєвропейських процесів націотворення у 1921—1934 рр.: Дис. канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2005.

 

Електронні ресурси:

Український пульмонологічний журнал. — 2008. — № 2. [Электронний ресурс]. — Режим доступу до журн.: http://www.ifp.kiev.ua/ doc/journals/upj/08/pdf08-2/72.pdf (16.05.09).

Гетте Н. Типология журналов [Электронний ресурс] // Журнальний зал: культура, искусство, литература: [сайт] / Омский государственный університет. — Режим доступа: http://www.univer.omsk.su /omsk/bibstuds/jourhall/page1.htm (13.05.09).

 

УВАГА! При першій згадці джерела бібліографічний опис подається повінстю. При усіх наступних – скорочена назва із зазначенням сторінки. Наприклад: перша згадка - Соляр І. Українське національно-демократичне об’єднання: перший період діяльності (1925—1928). — Львів : НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 1995. — 72 с. Наступна – Соляр І. Українське національно-демократичне об’єднання. – С. 25.

 

 1. Окремим файлом з назвою «прізвище автора_vidomosti», напр., «Khmara_vidomosti» подається інформація про автора: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, телефон, e-mail.

 

Загальні вимоги:

 • Скорочення на зразок т. п., т. д., XVI ст., 1953 р., 1946—1947 рр., ініціали при прізвищах (напр., Н. Л.Іваницька), назви населених пунктів (м. Львів, с. Вишків), скорочення у посиланнях на архівні фонди (Спр. 372. — Т. 34. — Арк. 73) друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл);
 • Скорочення 90-ті, 1-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс);
 • При вказівці у тексті на сторінки чи роки не повинно бути зайвих пробілів навколо тире. Тобто треба писати С. 15–16, 1945–1946 рр., а не С. 15 – 16, 1945 – 1946 рр.
 • Скорочення грошових одиниць (грн), а також скорочення млн, млрд, метричних (т, ц, м, км тощо) писати без крапки;
 • Псевда осіб, згаданих у тексті подаються після зазначення повного імені та прізвища і нерозривного дефісу в одинарних дужках, напр., Зенон Коссак-‘Тарнавський’, Ріко Ярий-‘Карпат’, ‘Консул’, Ярослав Стецько-‘Зенон Карбович’;
 • Необхідно дотримуватись уніфікованої термінології у всьому тексті;
 • Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні. Не подавати абревіатури без повної назви;
 • Усі таблиці і схеми повинні мати обов’язкові підписи;
 • При першій згадці про якусь особу наводити повне ім’я і прізвище, а не ініціали. Напр., Євген Онацький, а не Є. Онацький;

 

N.B! Матеріали, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються.

 

Автори матеріалів повністю відповідають за підбір, точність наведених цитат, фактів, статистичних даних, власних імені та інших відомостей. Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати подані матеріали.

 

Прийом матеріалів до друку проводиться на безоплатній основі.

 

[1] Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / Пер. з фр. Р. Осадчука. — Париж; Нью-Йорк; Львів: Наукове товариство імені Т. Шевченка у Львові (вказівка на видавництво обов’язкова!!!), 1993. — 659 с.